VOZAČ/ICA I VOZAČ/ICA DOSTAVLJAČ/ICA


Radno mjesto


ZAGREB
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2019.
14.11.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
  • Kategorija B
  • Kategorija C

1 godinu
Visoki kazneni sud Republike Hrvatske na temelju članka 138. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 70/19) i članka 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 111/17 i 12/18 - Dodatak,), uz prethodnu suglasnosti Ministarstva pravosuđa, KLASA: 119-02/19-04/100420, URBROJ: 514-04-01-03/7-19-04 od 30. listopada 2019, raspisuje
OGLAS
za prijem namještenika, na neodređeno vrijeme, na radno mjesto III. vrste:
B) U POMOĆNO-TEHNIČKIM POSLOVIMA
1. Vozač i vozač dostavljač – 1 izvršitelj, na radno mjesto III. vrste:
Uvjeti:
- srednja stručna sprema prometne struke,
- vozačka dozvola B i C kategorije,
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Namještenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno broj mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)
• preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu na radno mjesto ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio). Iz priloženih dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima, odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za prijam na radno mjesto na koje se prijavljuje,
• uvjerenje o osposobljenosti za B i C kategoriju (preslika vozačke dozvole) za radno mjesto pod slovom B, pod rednim brojem 1.,
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočit izvornik.
Rok za podnošenje prijava na oglas je osam dana od dana objave u "Narodnim novinama" (u Narodnim novinama objavljeno 06.11.2019).
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Županijski sud u Zagrebu, Ured predsjednika suda, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, s naznakom: „Prijava na oglas“ - za VISOKI KAZNENI SUD REPUBLIKE HRVATSKE i naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom u postupku oglasa.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje sudac ovlašten za obavljanje sudske uprave u Visokom kaznenom sudu Republike Hrvatske.
Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvijete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na intervju.
Izbor kandidata za prijem namještenika obavlja komisija na temelju rezultata provedenog intervjua.
Vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za intervju, na web-stranici Županijskog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/zszg/ u rubrici pod nazivom VISOKI KAZNENI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, „natječaji i oglasi„.
Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas, a dostavili su e-adrese u prijavi na oglas, bit će poslana elektroničkom poštom na te e-adrese.
Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila intervjuu više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.
Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, objavit će se na web-stranici Županijskog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/zszg/ u rubrici pod nazivom VISOKI KAZNENI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, »natječaji i oglasi« te na web-stranici Ministarstva uprave (www.uprava.gov.hr.).
Vrijeme i mjesto održavanja intervjua objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za intervju, na web-stranici Županijskog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/zszg/ u rubrici pod nazivom VISOKI KAZNENI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, »natječaji i oglasi«.
Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvijete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na razgovoru, sudac ovlašten za obavljanje sudske uprave u Visokom kaznenom sudu Republike Hrvatske će obustavit postupak po ovom oglasu.
O rezultatima oglasa, kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i na web-stranici Županijskog suda u Zagrebu http://sudovi.pravosudje.hr/zszg/ u rubrici pod nazivom VISOKI KAZNENI SUD REPUBLIKE HRVATSKE, »natječaji i oglasi«.
Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Poslodavac


VISOKI KAZNENI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
  • pismena zamolba: Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, 10000 Zagreb