KUHAR / KUHARICA


Radno mjesto


PITOMAČA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
1
  • Na neodređeno; upražnjeni poslovi
  • mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom

Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2019.
14.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Srednja škola 3 godine
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), članka 102. Statuta Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača, ravnatelj Osnovne škole Petra Preradovića Pitomača, raspisuje
 
 

N A T J E Č A J

za radno mjesto (m/ž)

za:
  1. kuhar - jedan izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme
 
UVJETI:
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju imati završenu srednju školu – program kuhar/ica odnosno KV kuhar/ica i završen tečaj higijenskog minimuma.

 
Prijavi treba priložiti:
 
  • preslika diplome
  • životopis
  • preslika domovnice
  • uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci) - original
  • potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod izdaje na šalterima Područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2  Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.). Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“, broj 121/17.) prilikom prijave na natječaj dužni su dostaviti sljedeće dokaze navedene na sljedećoj poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni, odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Petra Preradovića Pitomača objavljenog na internetskoj stranici škole kojemu se može pristupiti putem poveznice:  http://www.os-ppreradovica-pitomaca.skole.hr/skola/va_ni_dokumenti, a o postupku provođenja biti će obavješteni putem web stranice škole.
 
 Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici (www.os-ppreradovica-pitomaca.skole.hr) i oglasnoj ploči škole, osobno ili poslati poštom na adresu:
 Osnovna škola Petra Preradovića Pitomača, Trg kralja Tomislava 9, 33405 Pitomača, sa naznakom „za natječaj“.
U prijavi na natječaj kandidati trebaju jasno naznačiti na koje radno mjesto i pod kojom točkom se prijavljuju.
Prijavom na natječaj, kandidat daje dobrovoljnu i izričitu privolu Osnovnoj školi Petra Preradovića Pitomača, kao voditelju obrade osobnih podataka, da prikuplja, koristi i obrađuje osobne podatke kandidata isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obavješteni pisanim putem u zakonskom roku.
 
 

 
KLASA: 112-01/19-01/03
URBROJ: 2189-31-01-19-01
Pitomača, 6. studenoga 2019.
 
 
NAPOMENA: Natječaj je otvoren od 7. studenog do 14. studenog 2019. godine
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA PETRA PRERADOVIĆA
  • pismena zamolba: Trg kralja Tomislava 9, Pitomača, 33405 Pitomača