VATROGASAC-VOZAČ VATROGASNOG VOZILA M/Ž


Radno mjesto


OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
10
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
 • Noćni rad
 • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
15.11.2019.

Posloprimac


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Kategorija C
Nije važno
Na temelju članka 12., 14. I 15. Statuta Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka, a u svezi s Odlukom Upravnog vijeća, Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka, I.G.Kovačića 2. Osijek Ur. broj: 1333/19 od 18.10.2019. godine, zapovjednik Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka  objavljuje:
                                                         NATJEČAJ
                                             za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme
                                                               uz uvjet probnog rada od 6 mjeseci
 
 
 1. Deset (10 )  vatrogasaca - vozača vatrogasnog vozila (m/ž)                             .
Uvjeti:
 
 • hrvatsko državljanstvo,
 • da osoba nije starija od 30 godina ( kod prvog zaposlenja u vatrogastvu),
 • da ima srednju stručnu spremu vatrogasnog smjera, odnosno srednju stručnu spremu       drugog smjera, pod uvjetom da u roku od dvije godine od prijema u radni odnos završi prekvalifikaciju, što dokazuje svjedodžbom školske ustanove,
 • završenu srednju stručnu spremu prometnog smjera (vozač motornog vozila i položeni vozački  ispit za najmanje „C“ kategoriju), odnosno srednju stručnu spremu drugog smjera, pod uvjetom da je osoba završila prekvalifikaciju prometnog smjera,
 • da je osoba tjelesno i duševno sposobna za obavljanje vatrogasne djelatnosti, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene  ustanove,
 • da ne postoje okolnosti koje ju onemogućuju ili bitno ometaju u izvršenju obveza i radnih zadataka vatrogasca – vozača: savladavanja određenih zapreka, strah od visine, dubine,  strah od rada na vodi (ne plivač), zatvorenog prostora i sl…
 • da osoba nije kažnjavana za kaznena djela protiv imovine, opće sigurnosti ljudi i imovine, te protiv službene dužnosti.
 
 Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta kandidati trebaju priložiti slijedeće dokumente:
 
 
 • domovnicu i osobnu iskaznicu (preslika ),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 •  preslika važeće vozačke dozvole najmanje „C“ kategorije,
 • svjedodžbu o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti               vatrogasca –  vozača vatrogasnog vozila (izvornik -  ne starije od 6 mjeseci),
 •  uvjerenje o nekažnjavanju ( izvornik - ne starije od 6 mjeseci),
 • kratki životopis i zamolbu.
 
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te je dužan osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17.) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Podnošenjem prijave na ovaj javni natječaj, kandidati natječaja izričito su suglasni da Javna profesionalna vatrogasna postrojba Grada Osijeka kao Voditelj zbirke podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka skladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (N.N., br. 106/12 – pročišćeni tekst ) i Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.
 
 
 1. Prijave za natječaj podnose se u roku 8 dana od objave javnog natječaja, a natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči te internetskoj stranici Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka , Jutarnjem listu i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.
 2. Prijave sa potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja podnose se na adresu: Upravno vijeće Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka, I.G.Kovačića 2. Osijek, s naznakom: Natječaj za vatrogasca – vozača.
 3. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 4. Nakon zaprimanja zamolbi izvršit će se testiranje kandidata koja obuhvaća opće i strukovne provjere, te razgovor sa svakim pojedinim kandidatom. Strukovne provjere podrazumijevaju: rad na visini, vodi, poznavanje vatrogasne struke, simulacije događaja i snalaženje,  provjera vozačkih sposobnosti i  tjelesnu provjeru. O načinu strukovne provjere i provođenju razgovora s kandidatima, kandidati će biti obaviješteni objavom na web stranici Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka.
 
 
 1. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio provjeri povukao prijavu za natječaj.
 
 
 1. Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave putem službene web stranice Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka.
 
 
 
 1. Ako se na javni natječaj prijave osobe koje ne ispunjavaju propisane uvjete , odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na provjerama, Upravno vijeće Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka zadržava pravo prijema manjeg broja vatrogasaca – vozača ili poništenja natječaja .
 
 

Poslodavac


JAVNA PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA OSIJEKA
 • pismena zamolba: I.G.Kovačića 2, 31000 Osijek