NJEGOVATELJ/ICA


Radno mjesto


NEDEŠĆINA, ISTARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne
  • Noćni rad
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
15.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Završena osnovna škola
  • Srednja škola 3 godine

Potreban položen stručni ispit; TEČAJ ZA NJEGOVATELJA/ICU
Kategorija B
1 godinu
Opis poslova: njega i briga o korisnicima na smještaju u Domu
 
Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe "Sv.Nedjelja" Nedešćina te na temelju suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Klasa:
100-01/19-02/524,urbroj: 519-04-3-1-2/2-19-2 od 28.listopada 2019. godine, ravnateljica Doma raspisuje
 
NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto
 
1. NJEGOVATELJ /ICA -1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme
Uvjeti:
- PKV njegovatelj/ica
- završena osnovna škola i položen tečaj za njegu
 
Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati trebaju dostaviti i dokaze o ispunjavanju
traženih uvjeta:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe o završenoj školi)
- uvjerenje o opoloženom tečaju za njegovatelja/icu (preslik)
- potvrdu o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji  
Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana
            (preslik)
 
Pozivaju se osobe iz članka 102. st.1.-3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obiteljima (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Domu za odrasle osobe "Sv.Nedjelja" Nedešćina da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u skladu s općim aktima Doma za odrasle osobe "Sv.Nedjelja" Nedešćina, radi provođenja javnog natječaja za zapošljavanje. 
  
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:
DOMA ZA ODRASLE OSOBE "SV.NEDJELJA" NEDEŠĆINA
Nedešćina 41, 52231 Nedešćina
sa naznakom « Prijava na natječaj za zapošljavanje - ne otvaraj»
u roku od 8 dana od dana objave ovog natječaja u Narodnim novinama.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Dom pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Podnositelji prijave biti će pismeno obaviješteni o rezultatima natječaja.
 


Poslodavac


DOM ZA ODRASLE OSOBE „SV. NEDJELJA“ NEDEŠĆINA
  • pismena zamolba: Nedešćina 41 C, 52231 Nedešćina