VIŠI STRUČNI SURADNIK/ICA - POSLOVNI ASISTENT/ICA DUŽNOSNIKA


Radno mjesto


KARLOVAC, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
16.11.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Karlovačke županije za 2019. godinu (KLASA:112-02/19-01/26 URBROJ: 2133/1-01/04-19-01 od 5. studenog 2019. godine) župan Karlovačke županije raspisuje
 
J A V N I  P O Z I V
za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad
bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Karlovačke županije
 
u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za slijedeća radna mjesta:
 
 
  1. URED ŽUPANA KARLOVAČKE ŽUPANIJE
  2. Viši stručni suradnik - poslovni asistent dužnosnika, magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke
 
Planira se primiti: 1 izvršitelj - magistar struke ili stručni specijalist društvene ili humanističke struke (VSS)
 
 
 
 
 
Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjet iz članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN br. 57/12, 120/12, 16/17 i 118/18) te za njih ne smiju  postojati zapreke za prijam u službu utvrđene člankom 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18).
 
U prijavi po ovom Pozivu kandidati trebaju navesti osobne podatke i radno mjesto za koje podnose prijavu, te priložiti sljedeće:
  • životopis
  • presliku osobne iskaznice
  • presliku svjedodžbe/diplome/uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi
  • elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci
 
Prilozi mogu biti u originalu ili preslici koje ne moraju biti ovjereni, ali su kandidati koji uđu u uži izbor dužni prije zaključivanja ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.
Izrazi koji se koriste u ovom Pozivu za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
       
Prijave po ovom Pozivu podnose se u roku osam (8) dana od dana njegove objave na adresu: Karlovačka županija, A. Vraniczanya br. 4, Karlovac, s naznakom "Stručno osposobljavanje".
 
Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.
          
Javni poziv biti će objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Karlovačke županije.
 

Poslodavac


KARLOVAČKA ŽUPANIJA
  • pismena zamolba: A. Vraniczanya 4, Karlovac