STRUČNI SURADNIK/SURADNICA U SLUŽBI ZA ZNANOST


Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
16.11.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
objavljuje
NATJEČAJ 
I. 
   -  za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa– jedan izvršitelj/ica, na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik u Službi za znanost, poslijediplomsku nastavu i stalno medicinsko usavršavanje 
Uvjeti natječaja:
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
  • poznavanje rada na računalu,
  • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu. 
Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu prilažu: životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), preslik diplome, elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 1 mjesec), potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci) 
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te potvrdu o statusu nezaposlene osobe. Kandidati koji se pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji isti mogu vidjeti na web adresi Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/.
Na oglašeni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.
Rok za prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Medicinski fakultet u Splitu, Služba kadrovskih poslova, Šoltanska 2, 21000  Split.
NAPOMENA: uvjet je da nezaposlena osoba nema više od 12 mjeseci radnog iskustva u zvanju za koje se obrazovala.

Poslodavac


SVEUČILIŠTE U SPLITU, MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU
  • pismena zamolba: Šoltanska 2, 21000 Split