SPREMAČ/SPREMAČICA


Radno mjesto


HRVATSKA DUBICA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2018.
19.10.2018.

Posloprimac


Završena osnovna škola
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87./08.86/09.92/10,105/10,90/11,16/12,86/12,94/13,152/14,7/17,68/18) i članaka 72,93. i 94. Statuta Osnovna škola Ivo Kozarčanin, 44 450 Hrvatska Dubica, T. Bogića 2 raspisuje
 
                 NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO
 
 
Uvjeti: Opći i posebni uvjeti prema članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 87./08.86/09,92/10,105/10,90/11,16/12.,86/12,94/13,152/14,7/17,68/18)
 
SPREMAČ/ICA –1 izvršitelj, puno radno vrijeme, na određeno vrijeme zamjena za bolovanje.
 
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, domovnicu, svjedodžbu o završenoj školi, potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od šest mjeseci.
 
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu,
Kandidat  koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. spomenutog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: 
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj, dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obavješteni u roku 15 dana nakon izvršenog izbora putem WEB stranice škole.
 
Natječaj je otvoren  11. 10. do 19. 10. 2018.
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA IVO KOZARČANIN
pismena zamolba: T. Bogića 2, Hrvatska Dubica