NASTAVNIK/NASTAVNICA MATEMATIKE


Radno mjesto


VINKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
6 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
13.3.2019.
21.3.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18), Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci, Antuna Akšamovića 31, 32100 Vinkovci, tel: 032/354-299, objavljuje
N A T J E Č A J
  1. nastavnik/ca matematike - 1 izvršitelj/ica – s nepunim radnim vremenom na
    ( 6 sati nastave) određeno do povratka radnice sa bolovanja)
 
 Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete:
poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz    članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  („Narodne novine“ broj:  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18),
uvjete određene Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj 1/96 i 80/99).
U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18).
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj je potrebno dostaviti :
  1. životopis,
  2. dokaz o stručnoj spremi (diploma),
  3. preslika domovnice,
  4. potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci),
  5. potvrdu o položenim pedagoškim kompetencijama
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužan je, uz gore navedene dokaze, dostaviti i sve potrebne dokaze kojima se dokazuje neko pravo iz članka 103. navedenog Zakona, a koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Podnošenjem prijava na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.   
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i na web stranicama škole.
Prijave dostaviti na adresu:
Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Vinkovci
A. Akšamovića 31., 32 100 Vinkovci, s naznakom „za natječaj – radno mjesto“ (obavezna naznaka radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje).
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Kandidati na natječaj mogu podnijeti neovjerene preslike dokumenata. Natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.
Natječaj traje od  13. ožujka  do 21. ožujka 2019.
                                                                                                                       Ravnatelj
Mato Džalto, prof.
 
 

Poslodavac


Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca
pismena zamolba: 32 100 VINKOVCI, ANTUNA AKŠAMOVIĆA 31