KUHAR/KUHARICA


Radno mjesto


PAKRAC, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
  • Smjena - prijepodne
  • Smjena - poslijepodne
  • Rad vikendom i praznikom

Nema smještaja
U cijelosti
19.6.2019.
27.6.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Potrebno poznavanje osnova informatike
  • osnove korištenja računala u Windows okruženju

2 godine
N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos

do povratka privremeno nenazočnih radnika/ca

8. Kuhar/ica (SSS/KV)- 1(jedan) izvršitelj/ica

Uvjeti: završeno strukovno obrazovanje – ugostiteljski smjer, 24 mjeseca radnog iskustva u struci  (uklj.    propisano trajanje pripravničkog staža za polaganje majstorskog ispita)
 
Za radna mjesta od 1-6 postoji mogućnost rješavanja stambenog pitanja. Za dodatne pogodnosti molimo pogledati https://pakrac.hr/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-subvenciju-doktorima-medicine-zaposlenima-u-zdravstvenim-ustanovama-na-podrucju-grada-pakraca-2/#.XOT9vsgzZPZ
Kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.
Prijavi treba obavezno priložiti:
–- vlastoručno potpisana zamolba i životopis, dokaz o stažu osiguranja od nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenim u matičnu evidenciju (ne starija od 30 dana),  dokaz o stručnoj spremi: za radno mjesto.br.1-6-diploma, uvjerenje o položenome stručnom ispitu;  uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu/ ispitu iz uže specijalizacije, odobrenje za samostalan rad (licenca), za radno mjesto br.7-8. - svjedodžbu o završnom radu i svjedodžbe 1.2.3.i/ili 4. razreda, za radno mjesto 5-6. – dokaz o mirovinskom statusu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, uz iznimke dopuštene posebnim propisima.
Svi dokumenti prilažu se u preslici, na hrvatskom jeziku, odnosno u prijevodu sudskog tumača za hrvatski jezik, a originale ili ovjerene preslike izabrani kandidati obvezno predaju prije početka rada.
Na ovaj oglas mogu se prijaviti kandidati oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima po posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, uz obavezno podnošenje dokaza iz kojih je vidljivo navedeno pravo.
Ako se na ovaj natječaj prijave kandidati iz čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), da bi ostvarili prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uvjetima, dužni su prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja, kao i sve ostale dokaze navedene u čl. 103.st. 1. navedenog Zakona (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html )
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti za zapošljavanje dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na prethodnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuju– psihološko i stručno testiranje. O terminu testiranja (najmanje 3 dana prije održavanja) i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana (www.ozbpakrac-bhv.hr).Dan objave na internetskim stranicama smatra se danom prijema obavijesti/poziva/odluke.
Kandidati koji ne pristupe navedenim provjerama smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Kandidati koji dođu nakon početka testiranja neće moći pristupiti testiranju.
Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata
bez     obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.
Bolnica dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji  uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti..
Prijave s dokumentima i obveznim prilozima, dostaviti u zatvorenim omotnicama na adresu: Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana, 34550 Pakrac, Bolnička 74, uz naznaku „Natječaj za zapošljavanje- za zanimanje “; u roku od 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.
 
 

Poslodavac


Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana
  • pismena zamolba: Bolnička 74, Pakrac