PEDAGOG /PEDAGOGINJA


Radno mjesto


SEGET DONJI, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
20 sati tjedno
Nema smještaja
U cijelosti
11.10.2018.
19.10.2018.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i

članka 50. Statuta Dječjeg vrtića „Tratinčica“ Seget Donji, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Tratinčica“

Seget Donji, na sjednici održanoj dana 03.09.2018.godine, donijelo je odluku o raspisivanju natječaja

za radno mjesto

PEDAGOG

na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (1 izvršiteljica/izvršitelj).

Potrebni stručni uvjeti:

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97,107/07,94/13) i Pravilniku o vrsti

stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću (NN133/97), u prijavi na natječaj potrebno je

navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja,

broj telefona/mobitela, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica),

- uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju, te o ne vođenju prekršajnog postupka, ne starije od

6 mjeseci, sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN10/97,107/07 i

94/13).

Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o

hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj

dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na

poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Dokumenti se prilažu u neovjerenom presliku. Natječajna

dokumentacija neće se vraćati. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Prijavu zajedno

sa dokazima o ispunjavanju uvjeta, potrebno je dostaviti poštom u roku od osam dana od dana objave

natječaja, na adresu:

Dječji vrtić “Tratinčica“

Hrvatskih žrtava bb

21218 Seget Donji

ili osobno predati u upravu vrtića na gore navedenu adresu, svakim radnim danom od 08:00 do 12:00

sati.

Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na web stranicama dječjeg vrtića.

 

 Poslodavac


DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA
pismena zamolba: Hrvatskih žrtava bb, Seget Donji