DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK/RADNICA I.VRSTE-PRIPRAVNIK


Radno mjesto


SLUNJ, KARLOVAČKA ŽUPANIJA
1
  • Na određeno; novootvoreni poslovi
  • pripravnik

Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
16.9.2020.
23.9.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


socijalni rad
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Engleski jezik
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word
  • internet
  • powerpoint

Kategorija B
Traži se pripravnik
1.Diplomirani socijalni radnik I. vrste-pripravnik-određeno puno radno vrijeme-1 izvršitelj
Uvjeti:
VSS-završen preddiplomski i  diplomski sveučilišni studij ili integrirani  preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike
-da ne postoji zapreka iz čl.213.st.1.Zakona o socijalnoj skrbi(NN 157/13,152/14,99/15,52/16,16/17,130/17,98/19 I 64/20
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
-preslik domovnice,osobne iskaznice ili putovnice
-preslik diplome
-uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak(ne starije od mjesec dana)
- uvjerenje o nezaposlenosti HZZ-e
-potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu
Dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati  mogu priložiti u neovjerenim preslikama,uz obvezu izabranog kandidata da prije sklapanja ugovora o radu dostavi izvornike.
Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju  dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i imaju prednost  u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju ,kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje  tog prava dužan je uz prijavu  na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji ( „Narodne novine“ broj: 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane članka 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843   (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf)

Prijave se podnose u roku 7(sedam)dana od objave natječaja na adresu :Centar za socijalnu skrb Slunj,Ulica braće Radić 1, 47240 SLUNJ,s naznakom :"Za natječaj".Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati,a o rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Poslodavac


Centar za socijalnu skrb Slunj
  • pismena zamolba: Ulica Braće Radić 1 47240 Slinj