POSLUŽITELJ/POSLUŽITELJICA


Radno mjesto


SLAVONSKI BROD, BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; povećan opseg posla
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
7.11.2019.
15.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


  • Srednja škola 3 godine
  • Srednja škola 4 godine

Nije važno
Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 86/08, 61/11 i 4/18; u nastavku teksta: Zakon) i članka 9. Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta u županijskim upravnim tijelima ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" br. 21/13 i 3/14), pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije Brodsko-posavske županije, raspisuje
 
O G L A S
 
za prijam u službu na određeno vrijeme radi obavljanja privremenih poslova u Upravnom odjelu za proračun i financije Brodsko-posavske županije
 
1. poslužitelj - 1 izvršitelj
 
Kandidati moraju ispunjavati:
- opće uvjete:
1. punoljetnost
2. hrvatsko državljanstvo
3. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova na koje se osoba prima
 
- posebne uvjete:
1. srednja stručna sprema ugostiteljskog smjera
 
Služba na određeno vrijeme radi za obavljanje privremenih poslova može trajati najduže šest mjeseci i može se produžiti za još šest mjeseci.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Na oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Za kandidate prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu.
Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na web stranici Brodsko-posavske županije www.bpz.hr
 
Na web stranici Brodsko-posavske županije, objavit će se vrijeme održavanja intervjua, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Ako kandidat ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnim propisima, dužan je u prijavu na oglas pozvati se na to pravo i priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95,  108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o priznatom statusu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14 i 39/18), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
- zamolbu,
- životopis,
- presliku domovnice,
- presliku svjedodžbe,
- uvjerenje (elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan staž i stručna sprema) ili potvrdu poslodavca, odnosno drugu ispravu iz koje je vidljivo o kojoj struci i na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, izvornik)
- vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN" br. 86/08, 61/11 i 4/18)
 
Zdravstvena sposobnost utvrđuje se naknadno.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osobe koje nisu podnijele pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.
 
Osobni podatci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe oglasa, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ 42/18), uz primjenu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.
 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave na oglasnoj ploči HZZ-a – Područni ured Slavonski Brod.
 
Prijave s podacima o ispunjavanju propisanih uvjeta oglasa dostavljaju se na adresu:
Brodsko-posavska županija
Upravni odjel za proračun i financije
Ulica Petra Krešimira IV br. 1
35000 Slavonski Brod
(„za prijam u službu na određeno vrijeme“)
 
Zadržava se pravo poništenja oglasa.
Odluka se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na oglas.
Izrazi koji se koriste u oglasu, koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Poslodavac


BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
  • pismena zamolba: Petra Krešimira IV br.1, 35 000 Slavonski Brod