VOZAČ/ICA SANITETSKOG VOZILA


Radno mjesto


KARLOBAG, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Djelomično
7.11.2018.
15.11.2018.
Terenski rad

Posloprimac


 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

 • Kategorija B
 • Kategorija C

1 godinu
Na temelju članka 22. Statuta Doma zdravlja Gospić i Odluke Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja od 30. listopada 2018. godine (Klasa:003-06/18-01/01; Urbroj:2125/54-01-18-70), ravnateljica Dubravka Jakšetić,mag.med.techn. raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme:
 
 1. Vozač sanitetskog vozila (m/ž) - 1 izvršitelj/ica;  do povratka privremeno nenazočnog radnika sa dugotrajnog bolovanja i ovisno o rasporedu sa pripadajućeg godišnjeg odmora; mjesto rada: Karlobag ; probni rad  2 mjeseca.
 
Uvjeti:
 
 • SSS– prometnog ili drugog smjera,
 • položen vozački ispit „B“ i “C” kategorije,
 • 1 godina radnog iskustva na poslovima profesionalnog vozača
Kandidati su uz svoju prijavu dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:
 
 • Zamolba – vlastoručno potpisana;
 • životopis;
 • preslik domovnice;
 • preslik dokumenta o završenoj stručnoj spremi;
 • preslik vozačke dozvole „B i C“ kategorije“;
 • dokaze o radnom iskustvu:
 1. elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od objave natječaja  i
 2. potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu na poslovima profesionalnog vozača (npr:preslik ugovora o radu ili potvrda poslodavca o poslovima koje je radnik obavljao kao i trajanju radnog odnosa);
 • potvrdu nadležnog suda o nekažnjavanju ne starija od jedan mjesec.
Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radni iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke ostvareno nakon stjecanja stručne spreme.
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj:12/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.
 
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Izabrani kandidati prije sklapanja ugovora o radu pozvat će se dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja su izabrani uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti smatra odustankom od prijema u radni odnos budući da je isto uvjet za prijem u radni odnos.
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli pravovremenu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, provest će se pisano testiranje, a potom i razgovor.
O načinu provođenja pisanog testiranja i razgovora, izvorima za pripremanje kandidata, vremenu provođenja testiranja i razgovora, kandidati će biti pravovremeno obaviješteni elektronskom poštom i putem internet stranice Doma zdravlja Gospić (www.dzgospic.hr) te putem oglasne ploče.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osobe čija prijava ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
Prijave na natječaj predaju se preporučeno poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici, u roku od 07.11.2018. do 15.11.2018. godine na adresu: Dom zdravlja Gospić, 118. brigade HV 3, 53000 Gospić, s naznakom: «Za javni natječaj   -  za radno mjesto______________)».
Dom zdravlja Gospić pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.
Kandidati će o rezultatima natječaja pisano obaviješteni.
 
 

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ
pismena zamolba: Dom zdravlja Gospić, 118. brigade HV 3, 53000 Gosp