KOMUNALNI REDAR/KOMUNALNA REDARICA


Radno mjesto


BOŠNJACI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
Bez naknade
13.3.2019.
21.3.2019.

Posloprimac


Srednja škola 4 godine
Potrebno poznavanje osnova informatike
 • osnove korištenja računala u Windows okruženju

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit
Kategorija B
1 godinu
- opis posla: nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu, izrada rješenja i naloga


Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18. – u nastavku teksta: ZSN), pročelnica Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Bošnjaci raspisuje i objavljuje
 
                                                                   JAVNI NATJEČAJ
 
I  Za prijam u službu u Općinu Bošnjaci, Jedinstveni upravni odjel Općine Bošnjaci, na radno mjesto:
 
 • komunalni redar– 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezan probni rad u trajanju od tri mjeseca.
   
  Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:
   
  - srednja stručna sprema ekonomske struke,
  - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  - položen državni stručni ispit,
  - poznavanje rada na računalu,
  - položen vozački ispit za B kategoriju.
   
  Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit može biti primljena u službu pod uvjetom da ispit položi u zakonskom roku.
   
  Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima podrazumijeva se radno iskustvo (radni odnos u upravnim tijelima jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, radni odnos u državnoj upravi, radni odnos kod privatnog poslodavca, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama, obavljeno stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od najmanje godinu dana), ostvareno na poslovima navedenog stupnja obrazovanja (stručne spreme) i struke.
   
  II. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
   
  Prijam u službu se zasniva uz obvezni probni rok od tri mjeseca.
   
  Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.
   
  III.  Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
   
 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili preslika domovnice),
 • dokaz o položenom državnom stručnom ispitu (preslika svjedodžbe, uvjerenja ili potvrde),
 • uvjerenje od suda (ne starije od tri mjeseca od posljednjeg dana roka za podnošenja prijave na javni natječaj), da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • presliku vozačke dozvole,
 • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima – preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda odnosno dokaz o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, te elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • vlastoručno potpisana izjava da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
   
  Prijava mora biti vlastoručno potpisana. U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, datum rođenja, adresa stanovanja i OIB).
   
  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata bit će predočen izvornik ili ovjerene preslike.
   
  Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i sl.).
   
  IV.  Kandidat koji ima pravo prednosti kod prijema u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost  u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
   
  Kandidati koji se u prijavi pozovu na to pravo obvezni su priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo.
   
  Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog pismenog testiranja kandidata i provedenog intervjua s istima, kandidati koji su po rang-listi ostvarili najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost prilikom zapošljavanja ima onaj kandidat koji se u svojoj prijavi pozvao na to pravo i isto dokazao s priloženim dokazima.
   
  Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju na temelju odredbi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na poveznici na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
   
  V.  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
   
  Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.
   
  Za osobu/osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i stekle su status kandidata prijavljenog na javni natječaj bit će provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i intervjuom. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
   
  VI.  Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta,  način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru objavit će se na web stranici Općine Bošnjaci (www.bosnjaci.hr.) i na oglasnoj ploči Općine Bošnjaci.
   
  Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te će na web-stranici Općine Bošnjaci (www.bosnjaci.hr.) i na oglasnoj ploči Općine Bošnjaci Trg fra Bernardina Tome Leakovića 15, objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet (5) dana prije održavanja provjere.
   
  VII.  Pisane prijave s prilozima dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom predajom u pisarnicu Općine Bošnjaci u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za natječaj – ne otvaraj“, na adresu: Općina Bošnjaci, Trg fra Bernardina Tome Leakovića 15, 32275 Bošnjaci u roku od osam (8) dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“.
   
  VIII.  O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
   
  Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijmu u službu.
   
  Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni u službu, putem pošte bit će vraćena dokumentacija priložena prijavi.
   
  Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti prijam te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.
   
   
   
                                                                                                Pročelnica Odjela:
                                                                                       Mandica Šarčević, mag.oec 
 •  
   


Poslodavac


OPĆINA BOŠNJACI
osobni dolazak: OPĆINA BOŠNJACI, TRG FRA B.T. LEAKOVIĆA 15, BOŠNJA