RADNIK/RADNICA NA UREĐENJU JAVNIH POVRŠINA


Radno mjesto


MARKUŠICA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
4
Na određeno; javni radovi
Puno radno vrijeme
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
Bez naknade
28.7.2020.
6.8.2020.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Nije važno
       REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
        OPĆINA MARKUŠICA
                  NAČELNIK
Klasa:112-03/20-01/02
Ur.broj:2188/05-1/1-20-1
U Markušici,28.07.2020.g.
 
            Na temelju članka 46. Statuta Općine Markušica  (Službeni vjenik VSŽ  13/09 i 05/13), Programa za  sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Općine Markušica  kao inicijator  javnih radova, objavljuje :
 
                                                                       Oglas
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci
 
 1. Predmet oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u trajanju do 6 mjeseci u Općini Markušica radi obavljanja privremenih poslova na provođenju programa  javnih radova na području Općine Markušica „Uređenje javnih površina i sportsko-rekreacionih zona"
   
 2. Kratak opis poslova koji će obavljati izvršitelji programa:
  a.) uređenje i revitalizacija javnih površina kroz uređenje  parkova, sadnju cvijeća i ukrasnog grmlja, uređenje zapuštenog zemljišta.
  b) zaštita okoliša – sanacija divljih odlagališta otpada
  Uklanjanje manjih nakupina nepropisno odloženog komunalnog i drugog otpada unutar naselja.
  c.) Uređenje javne površine ispred napuštenih objekata
  Izvođenje radova na uređenju javne površine ispred napuštenih kuća .
   
 3. Ciljane skupine:
   
1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to ­ bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju, ­ osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci, ­ osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.
 2. korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.
3. - osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci, - osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci, - mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci, - mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci
Osobe koje su radile u javnim radovima u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad
 1. Broj traženih radnika/ca: 4
   
 2. Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti
   - prijava s brojem kontakt telefona/mobitela
   - kratak životopis
   - kopiju svjedodžbe o završenoj školi
   - potvrdu o stažu izdanu od strane HZMO prema prebivalištu (e-knjižica)
   - kopiju osobne iskaznice
   - potvrdu HZZ-o na temelju evidencije nezaposlenih
   
 3. Kandidat koji prema kriterijima zapošljavanja smatra da ima prioritet u zapošljavanju u obavezi je pozvati se na to pravo, te uz prijavu dostaviti dokaz o istome (rješenje, potvrdu nadležne institucije, izvod iz matične knjige rođenih odnosno umrlih i dr.) sukladno odredbama zakona i podzakonskih akata, kojima se utvrđuje prioritet pri zapošljavanju.
   
 4. Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
   
   
   
   
   
   
 5. Prijave na Oglas se dostavljaju u roku 8 (osam) dana od dana objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Markušica http://www.markusica.hr , a najkasnije do 6.8 2020. godine, na adresu:
Općina Markušica
Pere Cara br. 2
32213 Markušica
S naznakom „Za oglas Javni radovi – ne otvaraj!“
 1. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.
 
 1. O rezultatima Oglasa kandidati će biti izviješteni u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Općini Markušicaili putem telefona
  032/ 563 921.
 
Općinski načelnik
Budimir Drača
 

Poslodavac


OPĆINA MARKUŠICA
 • pismena zamolba: 32 213 MARKUŠICA, PERE CARA 2