RAVNATELJ/ICA DOMA ZA ODRASLE OSOBE


Radno mjesto


OREHOVICA, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; reizbor
Puno radno vrijeme
Nema smještaja
U cijelosti
20.5.2020.
28.5.2020.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
5 godina
Na temelju članaka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članaka 153., 154. i 155. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17, 130/17, 98/19) i članka 31. Statuta Doma odrasle osobe Orehovica Upravno vijeće Doma, na temelju Odluke donesene 15. 05. 2020. godine., raspisuje
 
                                                N A T J E Č A J 
 
              za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Orehovica
 
 Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
 – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
 – najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od kojih najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
 – u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
 – hrvatsko državljanstvo.
 
Iznimno, ako se na javni natječaj ne javi nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. čl. 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. čl. 154. Zakona o socijalnoj skrbi.
Ravnatelja/icu Doma imenuje Upravno vijeće Doma na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.
Upravno vijeće Doma će, s izabranim kandidatom za radno mjesto ravnatelja/ice, nakon donošenja odluke o imenovanju, sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme od četiri godine u punom radnom vremenu. Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 – životopis,
 – domovnicu ili presliku osobne iskaznice,
 – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
 – dokaz o radnom stažu (elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 – uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak ne starije od 30 dana.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.
 
Upravno vijeće će prije odluke  o izboru kandidata zatražiti izvornike dokumentacije.
Napomena: Dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, pribaviti će po službenoj dužnosti Dom.
 
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja mogu biti pozvani na razgovor.
Kandidat koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.
Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Dom za odrasle osobe Orehovica, Augusta Šenoe 2, 40322 Orehovica, s naznakom Upravno vijeće - „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama .
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
 

Poslodavac


Dom za odrasle osobe Orehovica
  • pismena zamolba: Augusta Šenoe 2, Orehovica