UČITELJ/ICA TEHNIČKE KULTURE


Radno mjesto


JASENICE, ZADARSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
9 sati tjedno
Smjena - prijepodne
Nema smještaja
U cijelosti
11.9.2019.
18.9.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
NATJEČAJ za radno mjesto m/ž
 -  učitelj /ica tehničke kulture – 1 izvršitelj ne neodređeno nepuno radno vrijeme, 9 sati ukupnog tjednog radnog vremena
 Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.
Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno –obrazovnom radu s učenicima jesu  poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe stručno osposobljene za obavljanje odgojno obrazovnog rada utvrđene Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19) i člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17 i 68/18) i to:
a) studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,
 b) studijski program odgovarajuće vrste na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka
 - četverogodišnji dodiplomski stručni studij razredne nastave s pojačanim programom iz odgovarajućeg nastavnog predmeta ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij primarnog obrazovanja s modulom za izvođenje nastave odgovarajućeg nastavnog predmeta, ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka.
 c) preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.

Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete radni odnos može se zasnovati s osobom koja ima odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja a nema potrebne pedagoške kompetencije uz uvjet stjecanja tih kompetencija.
Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i u njoj navesti adresu odnosno e-mail adresu na koju će kandidatima biti dostavljene obavijesti vezane za postupak natječaja. 
Kandidati su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti:
• životopis
•  dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika)
• dokaz o državljanstvu (preslika)
• uvjerenje da nije pod istragom i da se  protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 90 dana ( preslika)
• elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
S prijavljenim kandidatima koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i koji su dostavili potpunu i pravodobnu prijavu provest će se vrednovanje – usmeno putem razgovora (intervjua), prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata. Škola ne obavještava osobu o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.
Kandidati su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Prije održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti na školskoj mrežnoj stranici  objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata.
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se uz prijavu na natječaj pozvati na to pravo te uz prijavu priložiti sve dokaze o priznatom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Osobe koje se pozivaju na prednost prilikom zapošljavanja temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/2017) trebaju priložiti dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja, a nepravodobne i  nepotpune prijave neće se razmatrati. 
Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja, neposredno ili poštom na adresu s naznakom  „Za natječaj“- Osnovna škola Petra Zoranića, Jasenice, ulica Petra Zoranića 2, Maslenica 23243 Jasenice.
Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj:2016/679, i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (N.N. 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Zaprimljenu dokumentaciju ne vraćamo.
 
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 15  dana od dana donošenja Odluke, na mrežnoj stranici škole.

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZORANIĆA JASENICE
  • pismena zamolba: Maslenica, P.Zoranića 2, 23243 Jasenice