UČITELJ/UČITELJICA LIKOVNE KULTURE


Radno mjesto


METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
1
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
27 sati tjedno
2 smjene
Nema smještaja
U cijelosti
8.11.2019.
18.11.2019.
Rad na jednom mjestu

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Nije važno
Na temelju članka 107. Zakona  o  odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) i Pravilnika o načinu i postupanju zapošljavanja, ravnateljica OŠ don Mihovila Pavlinovića, Metković, Alojzija Stepinca 6 raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto
 
 
1. UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE - 1 izvršitelj, na neodređeno, nepuno radno vrijeme (27/40).
Mjesto rada: matična škola.
 
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:
-  poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
- odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama članka 105.  Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18) te odredbama Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/19).
 
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. 
 
Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
- životopis
- diploma, odnosno dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja
- dokaz o državljanstvu (domovnica)
- uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanjem radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i  srednjoj školi (ne starije od prvog dana ovog natječaja)
-  potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a.
 
U prijavi na natječaj kandidat treba navesti osobne podatke (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresu na koju će se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja).
 
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka.
 
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije potpisivanja ugovora o radu.
 
Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u  osnovnoj  i srednjoj školi rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnoj ploči OŠ don Mihovila Pavlinovića Metković.
 
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja : dostaviti neposredno ili poštom na adresu škole: Alojzija Stepinca 6, 20350 Metković  s napomenom „ZA NATJEČAJ – UČITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE“.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi za natječaj pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN121/17), dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti dokaze iz čl.103. st.1 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), koji se mogu pronaći na sljedećim poveznicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
 
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Kandidati sami snose trošak dolaska na testiranje.
 
Najkasnije do isteka roka za podnošenje prijave na natječaj, sadržaj i način procjene odnosno testiranja kandidata i drugi izvori za pripremu kandidata, bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnove škole don Mihovila Pavlinovića, www.os-mpavlinovica-metkovic.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici  „NATJEČAJI“.
 
Vrijeme i mjesto održavanja procjene odnosno testiranja (sukladno odluci Povjerenstva)  objaviti će se najmanje pet dana prije dana određenog za procjenu odnosno testiranje na mrežnoj stranici Osnove škole don Mihovila Pavlinovića, www.os-mpavlinovica-metkovic.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici  „POZIV KANDIDATA NA PROCJENU ODNOSNO TESTIRANJE“.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnove škole don Mihovila Pavlinovića, www.os-mpavlinovica-metkovic.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici  „OBAVIJEST O REZULTATIMA IZBORA“ u roku 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu sa izabranim kandidatom.
 
Natječaj je objavljen dana 8. studenog 2019. godine na mrežnoj stranici Osnove škole don Mihovila Pavlinovića, www.os-mpavlinovica-metkovic.skole.hr u rubrici pod nazivom „ZAPOŠLJAVANJE“, podrubrici  „NATJEČAJI“ i na oglasnoj ploči te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i traje do 18. studenog 2019.
 
 
Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi don Mihovila Pavlinovića, Metković da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u  provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama  Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18).
 
 
 
Klasa: 112-02/19-01/690
Urbroj:2148-15-19-01
 
                                                          
                                                                                                          Ravnateljica
 
                                                                                                        Žana Dodig, prof.
 
 
 
 

Poslodavac


OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA
  • pismena zamolba: ALOJZIJA STEPINCA 6, METKOVIĆ