DOKTOR/ICA OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE


Radno mjesto


GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
1
Na određeno; zamjena
Puno radno vrijeme
2 smjene
Nema smještaja
Djelomično
10.1.2019.
30.6.2019.

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Potrebno poznavanje osnova informatike
  • internet

Potreban položen stručni ispit; stručni ispit za doktora medicine
Kategorija B
1 godinu
Na temelju članka 22. Statuta Doma zdravlja Gospić, a u svezi  Odluke Upravnog vijeća o potrebi zapošljavanja(Klasa:003-06/18-01/01; Urbroj:2125/54-01-18-86) od dana 18. prosinca 2018. godine Dom zdravlja Gospić raspisuje
PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:
1.doktor obiteljske (opće) medicine (m/ž)– 1izvršitelj/ica , u svojstvu zamjene do povratka zaposlenika sa specijalističkog usavršavanja  radno mjesto: I. vrste,  mjesto rada: AOM Gospić III., probni rad 3 mjeseca.
Uvjeti:
• završen diplomski sveučilišni studij medicine ili integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine (VSS);
• položen stručni ispit;
• odobrenje za samostalan rad;
• poznavanje rada na računalu;
• 1 godina radnog iskustva;
Kandidati su uz svoju prijavu dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:
• životopis;
• preslik domovnice;
• preslik diplome,
• preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu;
• presliku odobrenja za samostalan rad,
• dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od objave natječaja; potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o traženom radnom iskustvu);
• potvrdu nadležnog suda o nekažnjavanju ne starija od jedan mjesec od dana objave natječaja;
Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (N.N. br. 82/08) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj:12/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf
Izabrani kandidati prije sklapanja ugovora o radu pozvat će se dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja su izabrani uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti smatra odustankom od prijma u radni odnos budući da je isto uvjet za prijem u radni odnos.
Dom zdravlja Gospić zadržava pravo, prije izbora, pozvati kandidate na usmeni razgovor, a o vremenu razgovora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni elektronskom poštom i putem internet stranice www.dzgospic.hr.
Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe čija prijava ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
Pristupnici su dužni dostaviti elektronsku adresu zbog nesmetane korespodencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke.
Dom zdravlja Gospić dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti.
Prijave na natječaj predaju se, u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom ili osobno, u roku od 10.01.2019. do 10.02.2019. godine na adresu: Dom zdravlja Gospić, 118. brigade HV 3, 53000 Gospić, s naznakom: «Za javni natječaj –(navesti naziv radnog mjesta)». Dom zdravlja Gospić pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj. Kandidati će o rezultatima natječaja pisano obaviješteni.

Poslodavac


DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ
  • pismena zamolba: Dom zdravlja Gospić, 118. brigade HV 3, 53000 Gosp